• egholm1
 • egholm2
 • egholm3

Velkommen til ejerforeningen Egholm.

Her på siden finder du nyttig information om ejerforeningen. Har du spørgsmål til bestyrelsen, 
er du velkommen til at sende os en e-mail.

07-07-2018 - Hjertestarter i Egholm. Efter fornyet henvendelse til Trygfonden har vi nu alligevel fået tilkendt en hjertestarter til opsætning i Egholm. Levering og opsætning vil ske i løbet af september måned 2018. Samtidig med leverancen vil Trygfonden stå for undervisning af et antal beboere, og der vil også være mulighed for at blive registreret som hjerteløber. Yderligere info udsendes så snart de mere detaljerede planer foreligger. Bestyrelsen har aftalt, at Søren Vodsgaard vil stå som fadder for hjertestarteren. VH Bestyrelsen

07-07-2018 - Ustabil elevatordrift. Vi oplever desværre en noget ustabil elevatordrift i flere opgange på grund af varmen i elevatorskaktene. Fejlene optræder sporadisk og passer ikke sammen med de normale fejlinformationer, og i flere tilfælde kan LiftSecure konstatere, at fejlen ikke optræder ved servicering efterfølgende, og i andre tilfælde viser der sig flere samtidige fejl. Varmen i elevatorskaktene er målt helt op til 50 grader. Vi er opmærksom på, at det især er til stor gene for beboerne på de øverste etager, og arbejder på mulige løsninger for udluftning i skaktene, men alternativerne er desværre ikke let tilgængelige. I skal fortsat fejlmelde eventuelle fejl og LiftSecure forsøger at rette fejl hurtigst muligt.  VH Bestyrelsen

22-06-2018 - Montering af stormlås på skodder. Alle beboere på DGV63 og RBV4 har modtaget tilbud på montering af stormlås på skodderne. Såfremt du ønsker låsen monteret kan du fortsat sende en bestilling til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - VH Bestyrelsen

22-06-2018 Blødgøringsanlæg. Bestyrelsen respekterer fuldt ud, at en ejer forsøger at samle stemmer nok til at kunne indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling, og i konsekvens heraf, har bestyrelsen besluttet at udsætte den videre undersøgelse af mulighederne for at installere et blødgøringsanlæg til den 1. september 2018. Dermed skal bestyrelsen have modtaget gyldig indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamlig senest den 31. august 2018. I modsat fald antager vi, at beslutningen ikke ønskes omstødt, og vi går videre med projektet som besluttet på generalforsamlingen. VH Bestyrelsen

10-06-2018 - Hjertestarter. Vi har desværre modtaget afslag op opsætning af hjertestarter i Egholm, begrundet i et for stort antal ansøgere. Vi opfordres til at søge igen ved næste lejlighed. Vi har bedt Tryg fonden genoverveje beslutningen, da vi kun har en hjertestarter i hele Sluseholmen. VH Bestyrelsen.

10-06-2018 - Reperation af fuger ved DGV59.  Af ukendte årsager er en del fuger i den nederste del af murværket på DGV59 forvitret. For at undgå yderligere skader, er der nu foretaget en rensning og opmuring af nye fuger. VH Bestyrelsen.

05-06-2018 - Information om bestyrelsens forslag til blødgøringsanlæg. En beboer har valgt at opfordre til, at der skal afholdes en ekstra ordinær generalforsamlig, med det formål, at ophæve bestyrelsens forslag om installation af et blødgøringsanlæg i Egholm. Vi anerkender fuldt ud, at det er enhvers ret, at samle stemmer til en ekstra ordinær generalforsamling, men vi ser gerne at det sker på grundlag af flest mulige oplysninger. Læs mere her. VH Bestyrelsen.

01-06-2018 - Grillen er på plads! God fredag og snart weekend! Solen skinner - igen. Perfekt grillvejr! Egholms nye fællesgrill står nu i gården klar til brug. Værsågod! (Foreløbigt) ikke nødvendigt at booke den - og der er gas på flasken -:) Ejerforeningen har bevilget den, Morten har samlet den og Sabi har sat brugsvejledning op. Stor tak! Vi håber Egholms beboere vil få stor glæde af grillen og har lyst til at bruge og mødes i gården sommeren igennem.Gode hilsner Egholms hyggelaug.

30-05-2018 - Generalforsamling 2018. Kære alle. Tak for en god generalforsamling igår. Bestyrelsen glæder sig til at tage hul på endnu et nyt år, og velkommen til Jonas Lund Mathiesen som ny 1. suppleant. Referat lægges op på siden, når det er klart. VH Bestyrelsen.

27-05-2018 - Vandsamlinger i p-kælderen. Der har ligget en del vand på gulvet i p-kælderen. Det var heldigvis ikke fejl i vores installationer, men som følge af, at HOFOR var i gang med servicearbejde på en nærliggende pumpestation. Udover en lidt generende lugt, er der ikke opstået andre fejl i den anledning. VH Bestyrelsen

03-05-2018 - Ændring i Egholm bestyrelse. Af personlige årsager har Christian Knoth valgt at udtræde af Egholms bestyrelse med omgående virkning. Herefter er 1. suppleant Palle Hubsch indtrådt i bestyrelsen. Christian Knoth fortsætter som Egholms repræsentant i GF Slusehomens bestyrelse. VH Bestyrelsen

30-04-2018 - Stormsikring af skodder. Køb en Storm-lås til skodder. Læs mere her.

18-04-2018 - Pontonsagen - Modparten har meddelt, at de søger processbevillingsnævnet om forelæggelse af pontonsagen for Højeste ret. Nærmere information følger når afgørelse foreligger. VH Bestyrelsen

07-04-2018 - VIGTIG INFORMATION – opsamling på installation af vand og varmemålere 17. og 18. april
Alle der ikke allerede har fået installeret nye vand og varme målere, har netop modtaget et informationsbrev fra ISTA A/S, hvoraf det tydeligt fremgår, hvornår installationen skal foregå hos dig. Det optimale vil selvfølgelig være, om du selv er hjemme under installationen. Hvis du ikke har mulighed for det, kan du senest dagen før lægge din nøgle i nøglekuverten i postkassen mærket `Viceværten` lige ud for varmecentralen, der findes nedenfor kælderrampen og ind til højre. Postkassen vil blive tømt dagligt, og nøglerne vil blive opbevaret et sikkert sted til de skal bruges af teknikerne. Efter endt installation lægges din nøgle tilbage i din postkasse. Bemærk at manglende adgang til din bolig på det meddelte tidspunkt, vil installationen blive udført efterfølgende for egen regning. VH Bestyrelsen

28-03-2018 - Vigtigt! Utætheder i forbindelse med udskiftning af vand og varmemålere. I forbindelse med udskiftning af vand og varmemålere, har det desværre vist sig, at nogle ventiler er utætte som følge af manglende aktivering over tid. Det har ført til utætheder når de igen tilsluttes. Såfremt du har en sådan utæthed i installatioenen, bedes du snarest muligt sende en fejlmelding til EF Egholm, så vi kan få det efterset og dermed undgå vandskader. VH Bestyrelsen

28-03-2018 - Christian Knoth med i GF Sluseholmens bestyrelse. På GF Sluseholmen genralforsamling den 27. marts 2018, blev bestyrelsesmedlem i EF Egholm, Christian Knoth DGV 47, valgt ind som bestyrelsesmedlem og repræsentant for Egholm. Tillykke til Christian - og os alle.VH Bestyrelsen

23-03-2018 Hyggelauget på Egholm har taget initiativ til første fælles arrangement i gården. Læs mere her.

16-03-2018 Pontonsagen behandlet i Østre Landsret. Østre Landsret har omstødt byrettens afgørelse i ponton sagen og frifundet ejerforeningen Egholm. Modparten har en betænkningstid på op til 4 uger om eventuel anke til Højesteret. VH Bestyrelsen

13-03-2018 Restinstallation af vand og varmemålere. Der er kommet endelig dato på installation af de 31 vand og varmemålere der ikke var adgang til i først omgang. Datoerne bliver den 17. og 18. arpil, og hver enkelt modtager brev fra ISTA om det præcise tidspunkt. Husk at booke aftalen i kalenderen så snart brevet er modtaget. Samme regler for adgang til lejligheden som i første runde er fortsat gældende. At være hjemme, eller sørge for at aflevere nøgler senest dagen før. Bemærk tillige, at hvis det ikke er muligt at komme ind i lejligheden på de nye datoer, vil installation ske efterfølgende for egen regning. VH Bestyrelsen

12-03-2018 Vigtig information om manglende installation af vand og varmemålere. Der var desværre 27 beboere, der ikke var hjemme, og heller ikke havde afleveret nøgler i forbindelse med installation af nye vand og varmemålere. De modtager nu et brev fra ISTA om nyt installationstidspunkt, den 17. eller 18. marts. Såfremt der heller ikke her er adgang til lejligheden, vil installationen blive udført efter direkte aftale mellem beboeren og ISTA og for egen regning. Vi skal derfor opfordre til, at der er nogen hjemme på det nye tidspunkt, eller at nøglen afleveres i viceværtens postkasse senest dagen før det meddelte installationstidspunkt. Nøglen kan allerede nu afleveres i postkassen, der tømmes hver dag. VH Bestyrelsen

12-03-2018 Utæthedder i forbindelse med installation af vand og varmemålere. Under installationen af de nye vand og varmemålere, lukkes der for vandet med de allerede installerede kugleventiler før og efter måleren. Hvis disse ikke har været aktiveret - dvs. åbnet lukket jævnligt - kan det forekomme at de drypper på grund af kalkaflejringer. I langt der fleste tilfælde vil det kun være ganske lidt og i en kortere periode. Det vil derfor kun i meget sjældne tilfælde være nødvendigt at skifte ventilerne. Der er derfor ikke tale om en installationsfejl af ISTA montørerne, og såvel montørerne som vi følger op på hver enkelt tilfælde. Hvis du er usikker på evt. drypperi efterfølgende, er du velkommen til at fejlmelde via hjemmesiden. VH Bestyrelsen 

26-02-2018 YouSee rammeaftale med Egholm. Ud over vores aftale med FIBIA/WAOO, har en stor del af jer også produkter fra YouSee. Det kan bl.a. lade sig gøre, fordi vi fortsat har YouSee nettet installeret i Egholm. Vi har derfor underskrevet en foreningsaftale med YouSee, der betyder leje af TV-Boks til kun kr. 30.- pr.md., mulighed for at få bredbånd uden krav om TV-pakke, foreningsbredbånd, og også visse fordele på YouSee mobilområdet. Aftalen gælder såvel nye som nuværende kunder. For nuværende kunder vil rabatterne automatisk slå igennem, idet rammeaftalen er implementeret i YouSee, og nye kunder vil ligeledes automatisk få rabatterne.  YouSee udsender yderligere info direkte til jer. VH Bestyrelsen

 20-02-2018 Installation af nye vand og energimålere. VIGTIG INFORMATION TIL ALLE BEBOERE. SE VENLIGST HER. 

For at se installationsoversigten samt hvornår du skal have installeret måler, kan du åbne skemaet her.

20-02-2018 Legepladseftersyn. Af hensyn til sikkerheden omkring brugen af legepladsen i gården, har vi netop fået gennemgået alle faciliteter og legeredskaber af et godkendt inspektionsfirma. Det har ført til en grøn smiley på alle områder, se mere her.
VH Bestyrelsen

04-02-2018 Rengøring i Egholm. Som følge af en del henvendelser om rengøring i Egholm, har vi talt med de ansvarlige og rengøringsfirmaet, og vi er blevet lovet er der bliver strammet op, og ligeledes foretaget nogle ændringer i procedurerne så kvaliteten højnes. VH Bestyrelsen

20-1-2018 Ansøgning om hjertestarter til Egholm. På foranledning af forslag fra Morten Andersen DGV 59, har vi ansøgt TrygFonden om opsætning af en hjertestarter i Egholm. Hvis den bevilges vil den kunne opsættes i foråret 2018. VH Bestyrelsen

19-1-2018 Parkeringsafgifter i p-kælder. Der er på det seneste udstedt flere parkeringsafgifter til beboere i Egholm. De fleste fordi bilen og dermed nummerpladen skiftes ud. Vi skal derfor opfordre til at fastmontere de udleverede parkeringsskilte i forruden i stedet for nummerpladeregistreringen. Hvis i har mere end en bil kan gæste-parkeringsskiltet fastmonteres i bil nr. 2. VH Bestyrelsen

18-1-2018 Generalforsamling i Egholm. Nu kan du booke tirsdag den 29. maj kl. 17.30 til den årlige generalforsamling i Egholm. Vi har reserveret sansesalen på Sydhavnsskolen til formålet. Dagsorden udsendes i god tid forinden. VH Bestyrelsen

18-1-2018 Støjgener under reperationsarbejder. Vi modtager en del klager over støj i forbindelse med håndværker besøg. Det kan naturligvis ikke undgås i visse situationer, men vi vil gerne opfordre til, at der i forbindelse med aftaler med håndværkere om reperationsarbejder, gøres opmærksom på vores husregler, så arbejdet primært forgår i perioden mellem kl. 0800 og 1800. VH Bestyrelsen

18-1-2018 Forstoppelse af skakter. Vi har igen været udsat for forstoppelse af skakter, der både er til gene for alle i opgangen, og også forbundet med store omkostninger til tømning. Vi skal derfor endnu engang gøre opmærksom på, at skakterne kun må bruges til køkkenaffald, og IKKE pizzabakker, ølemballage, pap, glas m.v. Den type affald skal afleveres på genbrugspladsen. VH Bestyrelsen

4-1-2018 - Nyt forsikringsselskab pr. 1. januar 2018. Som følge af skadesforløbet de seneste par år, har Topdanmark i flere omgange bedt bestyrelsen tage stilling til forøget præmiebetaling og/eller selvrisko. Det har medført, at vi har måttet acceptere en selvrisiko på kr. 12.000 pr bygningsskade og kr. 6.000 pr. glasskade. Hvis det hidtidige skadesforløb fortsætter, ville det medføre betragtelige ekstra omkostninger for Egholm. Bestyrelsen besluttede derfor at sende forsikringen i udbud, og efter forhandlinger, har vi accepteret et tilbud fra Willis og Købstædernes forsikringselskab, der har tilbudt en forsikring med en lidt forhøjet præmiebetaling, men til gengæld med en selvrisiko kr. 0 på både bygningsskader og glasskader. Den nye forsikring har desuden en langt bredere dækning end hidtil. VH Bestyrelsen 

20-12-2017 - Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår. Vi håber alle kommer godt igennem julen og får en dejlig jul og et godt nytår, og husk at passe på hinanden til nytåret. Mange venlige hilsner fra Bestyelsen.

20-12-2017 Nye koldtvands, varmtvands og energimålere - I henhold til gældende lovgivning, skal målerne udskiftes hvert 6. år, dog senest efter hvert 10. år. Da vores målere er ved at runde de 10 år, har bestyrelsen derfor haft opgaven i udbud, og efterfølgende valgt ISTA til såvel udskiftningen som fremtidig ansvarlig for varmeregnskabet. Det betyder at samtlige vand og energimålere skal udskiftes hos os alle, og det kommer til at ske omkring primo marts måned 2018. ISTA løsningen betyder samtidig at aflæsning af målerne vil ske som fjernaflæsning, og samtidig giver adgang til at vi selv kan følge vores forbrug. Nærmere orientering vil blive udsendt i god tid før udskiftningen. Omkostningen ifbm. udskiftning dækkes af ejerforeningens grundfond. VH Bestyrelsen

20-12-2017 Brug af affaldsskakter - Vi har alle glæden af, at kunne bruge skakterne til vores daglige småaffald. Desværre er det også sådan, at de beboere tættest på rørføringerne til skraldesuget, kan være voldsomt generet af den støj, der opstår ved henkastning af affald i skakterne i aften og nattetimerne. Det er især, hvis der kastes glas, flasker og andre tunge/larmende ting i skakten. Ved rengøring på trappegangene ses det også, at der visse steder smides utætte poser med flydende væsker som f.eks. sovs i skakten, hvilket ikke alene sviner rundt om skaktlåget, men også i skaktrøret, hvor der opstår lugtgener. Endelig skal vi også gentage, at pizzabakker, pap og andre stive genstande ikke må henkastes i skakten - Please - overhold disse simple regler, når du bruger skakten. VH Bestyrelsen

12-12-2017 Nummerering af p-pladsnumre i kæder - Mange p-plads numre er efterhånden slidt væk. Derfor har vi indhentet fire tilbud på genopmaling. Prisen for det var i gennemsnit over 100.000 kr., og det ville samtidig være lidt kaotisk, at kælderen skulle ryddes under rensning og opmaling. Vi har derfor indkøbt og opsat tydelige numre over p-pladserne og derved opnået en besparelse på mere end 90.000 kr., og samtidig sikret, at vi ikke fremover skal budgettere med genopmaling. VH Bestyrelsen

25-11-2017 - Bestilling af nøgler - Hvis du har brug for nye/ekstra nøgler til opgang eller elevator, kan du bestille dem via formularen på hjemmesiden. Hvis du derimod har brug for nøgler til din egen lejlighed, skal du IKKE udfylde formularen. Det kræver blot at du skal bruge nøglekortet du har fået ved overtagelse af lejligheden og bestiller direkte hos nøglemager. Da nøglen er kodet, har vi som forening IKKE mulighed for at rekvirere nye. Hvis du ikke er i besiddelse af nøglekortet kan du ringe til Bagger Låse, tlf. 3879 7979 og få dem til at hjælpe med at bestille nye nøgler. VH Bestyrelsen

 24-11-2017 - Parkering på Dexter Gordons Vej - Vi har desværre ikke haft nogen indflydelse på parkeringsforholdene mens gravearbejdet med fjernvarmeinstallationen pågår. Hofor henviser blot til, at der er indhentet de nødvendige tilladelser til opgravning og afspærring. Der er sendt en dispensationsansøgning til Teknik og Miljø afdelingen i Københavns kommune (der har givet tilladelsen), om det vil være muligt at parkere udenfor de afmærkede båse på både Richard Boones Vej og Thad Jones Vej. Der er i skrivende stund ikke kommet svar på den henvendelse, men der meldes ud så snart der foreligger et svar - Efter at have talt med og skriftlig korresponderet med Teknk og Miljø Forvaltningen i Københavns Kommune, må vi desværre beklage at det ikke er muligt af få dispensation fra de gældende parkeringsregler imens Hofor udfører gravearbejde på Dextor Gordons Vej. Påstanden er at det ikke muligt at administrere og kontrollere en dispensation og hvilke køretøjer der i så fald må bruge dispensationen. Det er oplyst at Hofors gravetilladelse er givet til den 6. december. VH Bestyrelsen

09-11-2017 - Jul og forår i vores gårdareal - Stor tak til gårdudvalget der har gjort klar til julen og foråret 2018 i gården. Buske er klippet, roser der var til gene ved sandkassen er flyttet, der er plantet nyt grantræ, defekte legedyr er repareret og defekt legetøj er fjernet. Vi ser frem til at alle vil være med til at holde gården attraktiv og huske at rydde op, når gården forlades. Vi skal have lys på grantræet i begyndelsen af december, nærmere om dette senere. Foråret ser vi frem til med længsel. VH Bestyrelsen

01-11-2017 - Frostsikring af skodder - Da skodderne blev stormsikret på DGV 63 og RBV 4, blev det konstateret at der samler sig vand i bunden af skodderene, og at dette kan medføre frostsprængning. For at forhindre dette, vil der i perioden fra den 6.-8, november 2017 blive boret dræn i bunden af skodderne. Samtidig vil der blive monteret yderstop på alle skinner hvor skodderne er fastgjort. Arbejdet kræver adgang til den enkelte ejers altan. Nærmere info tilgår hver enkelt ejer forinden. VH Bestyrelsen.

16.10.2017 - Cykeloprydning d. 29. oktober 2017 på Egholm - Læs mere her.

04.10.2017 - Affaldssortering på Egholm - Københavns Kommune har meddelt at der er specielle udfordringer med udrulningen af bio-affalds ordningen på Sluseholmen, og har derfor udsat eventuel deltagelse for Egholm til foråret 2018. Hilsen Bestyrelsen.

19.09.17 -
 Affaldssortering i Egholm - Københavns Kommune har pålagt Egholm at deltage i affaldssortering. Vi skal deltage i den overordnede plan for indsamling af BIO-affald. Det betyder, at vi skal have opsat 5-6 200 liters affaldsbeholdere på ejendommen i løbet af uge 39 2017. De nærmere regler for placering af beholderne er endnu ikke oplyst, og afhænger af gældende direktiver for tømning af renovationsselskabet. Udstyr til de enkelte lejligheder vil blive leveret af kommunen, når endeligt tidspunkt for indsamling af BIO-affaldet besluttes. Nuværende skaktordning fortsætter med ovennævnte undtagelse uændret. Vi vil løbende orientere om implementeringen. Hilsen Bestyrelsen

19.09.17 - Synkronsvømning i vandet ud for Richard Boones Vej - Der vil være opvisning i synkronsvømning `The Underwater Ballroom` søndag den 24. september i tidsrummet kl. 14.15 – 16.45. Alle er velkommen til at overvære seancen. Du kan finde flere informationer her: Website: https://www.city-link.org/the-underwater-ballroom. Hilsen bestyrelsen

19.09.17 - Flytning af gelænder ved trappeopgang til gården - Gelænderet på trappeopgangen fra Dextor Gordons Vej og op til gården er oprindeligt blevet monteret i den side hvor der også er cykelrampe. Det vil i nærmest fremtid blive flyttet, så det også kan benyttes af gangbesværede uden der er fare for at falde i cykelrampen.

 19.09.17Stormsikring af skodder - Stormsikringen af skodderne har vist sig at være langt mere omfattende end oprindeligt antaget. Hovedårsagen er, at de bærende skinner er monteret meget uens, og da toppen af en skodde bruger samme skinne som bunden af skodden på næste etage, har justeringen af den enkelte skodde været problemfyldt.

Under monteringen af stormsikringen er det samtidig konstateret, at skodderne indeholder store mængder vand. Det har betydet, at nogle af skodderne viser tendens til frostsprængning, dog ikke i et omfang at reparation er nødvendig. For at begrænse lignende skader i fremtiden, er det besluttet at der skal bores drænhuller i bunden af alle skodderne. Samtidig vil der blive monteret en stopklods for skoddernes yderpunkter i begge sider af skinnen. Dette arbejde skal foregå på altanerne og vi håber på velvillig samarbejde med adgang til lejlighederne når tid kommer.

I skrivende stund er der desværre ikke fundet den endelig løsning på en lås til skodderne. Problemet er her igen den markante forskellighed i skoddernes montering. Nærmere info udsendes så snart løsningen er fundet. Hilsen Bestyrelsen

19.09.17 - Genopmaling af parkeringspladser i kælderen - Tak for tippet. En del har henvendt sig, da det især for nye beboere kan være svært at finde den rigtige parkeringsplads. Vi er ved at indhente tilbud på genopmaling. Hilsen Bestyrelsen

19.09.17 - Ny fiber aftale for Egholm med WAOO. Læs mere her.

10.09.17 - Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde tirsdag den 12. september 2017. Såfremt du, som beboer, har noget på hjertet, som du ønsker at bestyrelsen skal se på, er du velkommen til at sende os en mail på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Med ønsket om en god søndag til alle.

23.08.17 - Skraldesug / Centralsug. Der foretages i disse dage en renovering af centralsug anlægget i Sluseholmen der kan medføre gener i vores område. Evt. tilstoppede skakter vil blive renset umiddelbart efter.

08.08.2017 - Tilbud fra Verisure på alarm og sikkerhedstjek af din bolig. EF Egholm har modtaget tilbud fra Verisure om et gratis sikkerhedscheck samt installation af alarmer med 25% rabat på listeprisen. Yderligere rabat opnås hvis installationen sker senest 48 timer efter sikkerhedscheckket er gennemført. Har du interesse i tilbuddet kan du kontakte Verisure på telefon 29 49 70 35

02.08.2017 - Nyt gårdudvalg sammensat på Egholm. Første møde er i september for gårdudvalget. Se mere info her.

29.07.2017 - Fotooptagelser ved kajen på Richard Boones Vej - I perioden fra mandag den 31. juli til onsdag den 2. august vil der være fotooptagelser for Skoda på kajen ved Richard Boones Vej. Vi er blevet kontaktet forud for Grundejerforenings godkendelse af projectet, men desvære var oplysningerne vi fik stillet til rådighed meget mangelfulde. Det medfører at der vil være parkeringsrestriktioner på Dextor Gordons Vej de pågældende dage, jvf. skiltning.Vi beklager meget de gener det må medføre for den i forvejen pressede parkeringssituation. Hilsen Bestyrelsen 

13.07.2017 - Vedr. tilmelding til e-kommunikation. Bestyrelsen opfordrer alle, som ikke har tilmeldt sig e-kommunikation, til at tilmelde sig e-kommunikation med Datea. Skriv blot til Datea / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., at i ønsker e-kommunikation. Såfremt man allerede har modtaget referatet fra generalforsamlingen på email, så er man allerede tilmeldt.

06.07.2017 - Vedr. lamper: Så er der endelig lys forude... Efter at have haft store problemer med leverance af nye lamper til trappegangene, er der endelig – bogstaveligt talt - lys forude. Fra og med i dag og dagene fremover udskiftes de mange defekte lamper. Hilsen Bestyrelsen

03.07.2017 - Vedr. ventilation: Der har nu været service på alle ventilationsanlæg og alt er serviceret/repareret og er up to date. 

03.07.2017 - Ny leverandør på elevatorer på Egholm. Vi har i bestyrelsen valgt at skifte leverandør til firmaet Lift secure. Der er blandt andet lagt fokus på pris og et forventeligt godt samarbejde med LiftSecure.

02.07.2017 - Nyt fra bestyrelsen - Stormsikring af skodder Dexter Gordons Vej 63 og Richard Boones Vej 4

Nu er det forberedende arbejde med stormsikring af skodderne på Dexter Gordons Vej 63 og Richard Boones Vej 4 gennemført, og arbejdet med opsætningen påbegyndes tirsdag den 4. juli, og har en forventet varighed på 3 til 4 dage. Opsætningen starter på Dexter Gordons Vej mod vand siden, derefter Richard Boones Vej 4 mod vand siden. Opsætningen vil ske med lift hvorfor det ikke bliver nødvendigt med adgang til lejlighederne. Har du spørgsmål i denne forbindelse, kan du sende en mail til formanden på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. I forbindelse med opsætningen vil der blive monteret en lås på skodden i en enkelt lejlighed. Den har til formål at hindre støj/klapren i blæse/stormvejr. Låsen kan tilkøbes af den enkelte ejer, og som beslutningsgrundlag for dette tilkøb, vil der blive udsendt billeder efter monteringen. Hilsen Bestyrelsen

21.06.2017 - Nyt fra bestyrelsen. Læs vores nyhedsbrev her.

20.06.2017 - Introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer:  Kære beboere. Første bestyrelsesmøde er nu afholdt, og den nye bestyrelse er introduceret til Egholm. Vi udsender snarest et nyhedsbrev til jer. VH bestyrelsen.

20.06.2017 - Cykeloprydning på sluseholmens veje inkl. broer, særligt Thad Jones Vej 10-16. Læs mere her.

19.06.2017 - Støjmåling - I forbindelse med det forestående byggeri på den gamle Metro-grund, er der, udvendig på bygningen Thad Jones Vej 12,  opsat måleudstyr til registrering af støj og vibrationer i forbindelse med nedbankning af spuns og piloteringsmateriale.Forventet måleperiode er 2-4 måneder.

17.05.2017 - Årsberetning for år 2016
Årsberetningen vil blive fremlagt på generalforsamlingen, og kan rekvireres her: Årsberetning år 2016

Ang. fejlmeldinger
Alle fejlmeldinger kan ske ved at trykke på formular i menuen. Kan du ikke finde en formular til det du ønsker at fejlmelde, kan du benytte formularen "Generel forespørgsel/Fejlmelding".

20.09.2016 Affaldsskagter
Der er i forbindelse med nedrivningen af METRO gravet hul på et rør til affaldssuget, der gør at det ikke virker for hele Sluseholmen lige nu. Der arbejdes på sagen, og vi håber det kører igen meget snart. Indtil da bliver der ikke suget affald væk, og flere skakter er allerede stoppede til. 

20.09.2016 - Cykeloprydning på Egholm
Læs mere her 

12.09.2016 - problemer med vandet
Læs information her: http://www.hofor.dk/nyhed/afbrydelse-af-vandforsyningen-til-sluseholmen/

12.09.2016 - Ang. sommerfest
Desværre har det ikke været muligt for bestyrelsen at arrangere sommerfest i år. Næste år vil der blive nedsat et "sommerfest" udvalg, og har du lyst til at være medarrangør i dette udvalg, er det bare med at sende en besked til bestyrelsen.

22.06.2016 - Haveje arrangerer Sankt Hans

Se indbydelsen her

09.06.2016 - Orientering fra bestyrelsen i E/F Egholm


Stig Holm har trukket sig som formand for bestyrelsen, og bestyrelsen har konstitueret sig selv med Rasmus Halberg som formand og Dorthe Hørgreen som bestyrelsesmedlem.

Orientering er fjernet fra Hjemmesiden da den ikke længere er aktuel her. Den er sendt ud til alle beboere i E/F Egholm på nyhedsbrev.

Har man spørsmål eller andet, kan man kontakte bestyrelsen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

31.03.2016 - Besked fra gårdudvalget
Kære beboer.

Vi afholder arbejdsdag lørdag den 30. april kl. 10 - 14, med flg. arbejdsopgaver:
- Udskifte sand i sandkassen
- Legeskib, legehus og vippedyr skal have træbeskyttelse
- Oprydning i legesagerne

Det gamle sand skal på genbrugsstationen – har du krog på bilen og kan aflevere sandet ovennævnte dag, bedes du kontakte Helle på 61725195.

Gårdudvalget sørger for drikkevarer i pausen.

Venlig hilsen
Gårdudvalget 

17.02.2016 - Ang. ventilation
STRATO ventilation, JM Danmark og ejendomsvirke samt bestyrelsen var på inspektion på ventilationen beliggende Dexter Gordons Vej 59. Udfordringen er alene lugtgener der opleves hvor madlugt spredes via ventilationsanlægget. Status blev at der laves en røgtest udført af STRATO ventilation, for at se om man kan lokalisere en fejl.

13.02.2016 - Ang. ventilation
Onsdag d. 17. februar 2016 kommer JM Danmark sammen med STRATO ventilation ud på Egholm, og besigtiger ventilations anlægget da der har været en del fejlmeldinger, på eksempelvis lugtgener fra andres lejligheders madlavning.

ALLE som oplever noget med ventilationen, der ikke er som man mener det skal være, må meget gerne udfylde formularen "Fejlmeld ventilation", men INDEN man fejlmelder, bedes man læse på denne side: http://egholm-ef.dk/guides/ventilation

Alt den data som bestyrelsen får ind ved disse fejlmeldinger, vil blive overleveret til JM Danmark og STRATO ventilation, som er den ventilationsvirksomhed der har bygget ventilationsanlægget.

18.01.2016 - Fastelavn
G/F Sluseholmen afholder fastelavn søndag d. 7 februar 2016 (der står forkert 2015 i indbydelsen, det er 2016). Indbydelse kan hentes her

14.01.2016 - Indbrud i p-kælder
Der har natten til d. 14 januar været indbrud i p-kælderen. Nassau Door er tilkaldt og udbedre.

13.01.2016 - Ang. ventilation Thad Jones Vej 14 & 16
Der er bestilt reservedele hjem til ventilationen på Thad Jones Vej 14 og 16, da der er gået et styreboard. Vi håber at det er oppe at køre igen indenfor et par dage.

30.11.2015 - Ang. varmt vand på Egholm
Der har været nedbrud i centralvarmen pga. stormen, og der har derfor været udfald på det varme vand på Egholm. Fejlen er udbedret og det varme vand er på vej.

23.11.2015 - Ang. montering af annoder
Nu starter arbejdet meget snart med montering af annoder på G/F Sluseholmens bolværker. Annoder er en ædel metalart, som sikre at der bliver tærret på annoden før andet metal, som vores spuns er lavet af. Det betyder at der vil kunne opleves yderligere støj på området i tidsrummet 07.00 - 17.00 på alle hverdage.

23.11.2015 - Rygning på fællesarealer
Der er blevet klaget over rygning på fællesarealer, som er de arealer vi alle befærder os på, opgange, p-kælder, svalegang m.v. Jf. husorden må der ikke ryges på fællesarealer - mere kan læses her: http://egholm-ef.dk/reglement 

17.11.2015 - Skift er cirkulationspumpe
Nogle beboere har oplevet at vandet har været langt tid om at blive varmt. Der er derfor nu blevet skiftet en cirkulationspumpe, som sikre at der konstant cirkulere varmt vand rundt. Oplever du i din lejlighed at vandet kan være langt tid om at blive varmt, så fejlmeld det i formularen "Generel forespørgsel/fejlmelding".

17.11.2015 - Drift og vedligeholdelsesplan 
Der er af Alectia blevet udarbejdet en drift og vedligeholdelsesplan. Arbejdet er ikke endeligt færdigt endnu, men kan rekvireres her.

12.11.2015 - Parker på din egen p-plads uden p-licens
Det er nu blevet muligt at parkere på sin egen p-plads uden at have en p-licens i forruden. Udfyld formularen "Registrer nummerplade på p-plads" under menu punktet formularer, så vil du modtage endelig bekræftelse herpå.

12.11.2015 - Problemer med vandet
Der kom akut problemer med det varme vand igår (d. 11.11.2015) da en cirkulationspumpe gik i stykker. Det er nu lavet midlertidigt, og der vil blive installeret en ny cirkulationspumpe d. 16.11.2015 kl. 09.00. Det vil både være det kolde vand og det varme vand der vil være væk, og det estimeres at vil tag et par timer, men kan trække ud.

01.11.2015 - Støj på Sluseholmen fra kompressor

Vedr. Opsætning af anoder på Grundejerforeningens bolværker.

I starten af november, sker opsætning af annoder i samtlige kanaler. Det betyder:

 • •At der oprettes en plads til skur og anoder på det grønneområde
 • •At der bliver støj fra en kompresser fra kl. 7.00 til kl. 17.00  på alle hverdag.
 • •At alle bolværker på det tidspunkt, hvor der opsættes anoder skal friholdes for både og pontoner.

14.07.2015 - Tilmelding til sommerfest på Egholm d. 22. august 2015

Der er nu åbnet for tilmelding, og denne kan ske her: http://egholm-ef.dk/formularer/sommerfest-22-august-2015

22.06.2015 - Sommerfest på Egholm

Sommerfesten på Egholm afholdes d. 22 august 2015 - Bestyrelsen er igang med planlægningen og indkalder snarest med en endelig invitation.

22.06.2015 - Anbefalinger til fodring af fugle
Vi opfordre alle der bor på Egholm og Sluseholmen at følge Københavns kommunes guide for fodring af fugle. Guiden kan ses her: http://www.kk.dk/artikel/begr%C3%A6ns-fuglefodring

31.01.2015 - Formular fra initiativgruppe på Egholm ang. 5 års gennemgang

Phillip Elberling skriver på facebook:
Så har jeg lavet en formular hvor I kan udfylde hvilke fejl og mangler I har klaget over og hvad I fik af svar. Den generer automatisk et regneark som kan give os alle et overblik og eventuelt bruges som et redskab til at klage i fællesskab. Vi fokuserer primært på de fejl er typiske for mange af lejlighederne. Udfyld det gerne hurtigst muligt så vi kan komme videre i processen.

http://form.jotformeu.com/form/50265896341359 

28.11.2014 - Cykeloprydning

Vi er nu gået ind i 2. fase mht. cykeloprydningen på Egholm. Alle cykler i gården som havde en rød elastik på er flyttet til porten på Richard Boones Vej 6. Alle cykler i p-kælderen der stadigvæk havde rød elastik på er flyttet hen på henholdsvis to steder i p-kælderen. Den ene plads er til højre for porten når man kommer ned i p-kælderen. Den anden plads er i den anden ende af p-kælderen i forhold til porten.

Cykler som er låst fast til Egholms ejendom permanent er ikke tilladt, og disse låse vil blive skåret op.

Jf. dansk lovgivning om cykeloprydning, er det KUN politiet der kan afhente cyklerne, og de vil herefter blive sat på politi auktion dem som fungerer.

Cyklerne vil blive afhentet af politiet når de har ressourcer til det, dog tidligst om 30 dage fra d.d.

Har du en cykel der er blevet hensat til afhentning, skal du hurtigst muligt hente cyklen, og hensætte den i cykelstativ. Vi henstiller til at du efterlader cykelopbevaringspladserne i rydelig stand, og behandler cyklerne med respekt og stiller dem forsigtigt når du tager din cykel.

24.11.2014 - Fra gårdudvalget, Juletræ

Kære beboer på Egholm

Juletræet tændes søndag den 30. november kl. 16

Ta' kaffen med – vi sørger for småkager og saftevand

Venlig hilsen
Gårdudvalget

30.10.2014 - Cykeloprydning på Egholm

Kære beboer på Egholm

I november måned 2014 vil der blive ryddet op i cyklerne i vores gård og p-kælder.

Derfor blev samtlige cykler i gården og p-kælderen d. 29 oktober markeret med en rød elastik på håndtaget.

Alle cykler der stadigvæk er markeret den 12. november 2014 vil blive opmagasineret i p-kælderen, og der vil de stå til ca. medio januar 2015, hvor de vil blive afleveret til politiet.

Husk derfor at fjerne markeringen på din cykel.

Cykler der er i meget dårlig stand og ikke kan henregnes under transportmidler, som de står nu, hører til kategorien personlige klenodier. Disse hører ikke til i cykelstativerne, hvorfor vi høfligt, men bestemt, anmoder om, at disse klenodier sættes i eget depotrum, indtil de er istandsat, så de igen kan betragtes som transportmiddel.

Med venlig hilsen

E/F Egholms bestyrelse

28.10.2014- Problemer med varmen

Der var d. 28.10.2014 problemer med det varme vand. Der var en ventil der skulle skiftes, og eftersom der slet ikke var varmt vand, var man nødsaget til at lukke akut for vandet i en kort periode, for at skifte ventilen, så det varme vand kunne komme retur. Kl. ca. 13.00 var alt oppe at køre normalt igen.

Bemærk der kan læses mere om det vandforsyningen her: http://egholm-ef.dk/guides/varmt-vand-og-vandforsyning

26.09.2014- Varsling om fjernelse af effekter

Kære ejere

Bestyrelsen modtager jævnligt henvendelser om ulovligt opbevaret effekter på fællesarealer – herunder barnevogne, klapvogne, cykler, autostole, reoler mv. 

Med henvisning til foreningens husorden samt ordensforskrifter fra Københavns Kommune vil bestyrelsen pr. 1. november 2014 instruere rengøringsfirmaet i at fjerne samtlige ulovligt opbevaret effekter fra samtlige fællesarealer på ugentligt basis. 

Bestyrelsen vil opbevare disse effekter i 2 måneder, hvorefter de vil blive kasseret uden yderligere varsel. 

Såfremt man kan dokumentere ejerskabet af fjernede effekter udleveres disse mod et gebyr på kr. 100 pr. genstand. I så fald skal man kontakte bestyrelsen på e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Der vil være mulighed for udlevering 1 gang månedligt efter aftale. 

Denne varsling er sker på vores hjemmeside, i nyhedsbrev pr. mail og sendes pr. post til samtlige ejere. Der vil ikke ske yderligere varslinger frem fremadrettet. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for E/F Egholm 

19.09.2014 - Ang. vedligeholdelses af varmtvands beholderen
Onsdag, d. 24.09.2014 kl. 08.00 til 14.30 vil der blive lukket for det varme vand, da vores varmt vandsbeholder får det årlige service.

05-07-2014 - Ang. sommerfest d. 23 august 2014

Kære beboere på Egholm

Det er med stor glæde at vi kan meddele at der er en stor tilmelding til årets sommerfest på Egholm med 120 tilmeldte.

Da vi er så mange, og grundet DMI’s varslinger til vejret på dagen, har vi lejet et stort telt, som er blevet sat op på Thad Jones Vej. 

Program for dagen:

-          15.00 – 17.30 – Aktiviteter for børnene (Hvor der vil være popcorn og Slushice)

 1. Skattejagt
 2. Lille Petanque turnering
 3. Danselege

-          18.00 – 20.00 – Spisning for alle, maden er flg.:

 1. Helstegt pattegris
 2. Kylling
 3. Forskellige salater
 4. Brød

-          20.00 - ??.??

 1. Musik og hygge
 2. Husk egne drikkevarer (Både sodavand, øl og vin, drinks eller hvad I har lyst til)

Vi glæder os til en brag af en fest

Mange hilsner

Bestyrelsen for E/F Egholm

 

Se invitationen her.

Tryk her for at tilmelde dig sommerfesten d. 23 august 2014

Der vil blive runddelt sedler til hele ejendommen og også skrevet ud med nyhedsbrev.

21-07-2014 - Gratis Cykeltjek

E/F Egholm har takket ja tak til Gratis Cykeltjek på Egholm - det bliver lige før sommerfesten. Se herunder.

Billede Egholm_2

29-05-2014 - Ang. facebook gruppe omkring 5 års gennemgang af egne lejligheder

Kære alle beboere på E/F Egholm,

Philip Elberling har oprettet en Facebook gruppe, hvor alle beboere kan dele deres erfaringer med 5 års gennemgang af deres egne lejligheder, samt komme med eventuelle gode råd eller andet. Facebook gruppen findes her: https://www.facebook.com/groups/efegholm

Med venlig hilsen 

E/F Egholm

16-03-2014 - Ang. varmt vand
Der er problemer med varmt vand. Dette skyldes at HOFOR har problemer med fjernvarmen. Se yderligere info her: www.hofor.dk

16-03-2014 - Ang. 5 års gennemgang
Der er ingen opdateringer omkring E/F Egholms 5 års gennemgang for E/F Egholms områder. Bestyrelsen er heller ikke orienteret om nogle ejerlejligheder er blevet indkaldt til en 5 års gennemgang.

Bestyrelsen rykker løbende JM Danmark for en dato til 5 års gennemgang af E/F Egholms områder.

09-12-2013 - Ang. 5 års gennemgang
Alle lejligheder på Egholm er ejet privat, og alle omkostninger der i forbindelse med en privat lejlighed afholdes af ejeren af lejligheden. Det er derfor ejerens eget ansvar at afholde 5 års gennemgang med JM Danmark på ejerens egen lejlighed.

Det er derfor også helt valgfrit, om ejeren ønsker at bruge en rådgiver eller ej. Vælger ejeren at bruge en rådgiver, betaler ejeren selv for denne rådgiver.

Bestyrelsen for E/F Egholm vil derfor ikke deltage i ejernes egne 5 års gennemgang.

Bestyrelsen for E/F Egholm varetager 5 års gennemgangen på E/F Egholms fællesområder, og dertil har bestyrelsen valgt ALECTIA som rådgiver på E/F Egholms fællesområder.

08-12-2013 - Ang. 5 års gennemgang af lejligheder
Der er sendt breve ud til de fleste beboere (ikke alle har modtaget er det blevet oplyst) fra JM Danmark omkring 5 års gennemgang af ejerlejlighederne, hvor det blandt andet fremgår at JM Danmark ønsker en e-mail og/eller brev hvori det fremgår eventuelle mangler man mener der er i ens bolig. E-mailen JM Danmark har oplyst er: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Til generalforsamlingen blev 5 års gennemgangen debatteret, og det blev besluttet at den rådgiver som bestyrelsen vælger til 5 års gennemgangen af selve ejendommen, også blev spurgt om et tilbud, til rådgivning til den enkelte beboer. Bestyrelsen har indhentet tilbud fra: ALECTIA, Rambøll og Gaihede. ALECTIA havde det bedste tilbud til 5 års gennemgangen på ejendommen, hvorfor ALECTIA er blevet valgt.

Desværre har ALECTIA ikke et godt tilbud på en 5 års gennemgang af den enkelte ejerlejlighed, de tilbød at lave en gennemgang pr. lejlighed på. 10.000 kr. incl. moms. 

Bestyrelsen har derfor istedet været i kontakt med BOLIUS, men det har været utroligt svært for dem at give et "mængde" tilbud, da vi ikke kan sige hvor mange lejligheder der egentligt vil gøre brug af tilbuddet, og det er op til den enkelte om man vil gøre brug af tilbuddet eller ej.

BOLIUS har tilbudt flg.:
Er der 20 lejligheder eller derover der benytter sig af deres rådgivning til 5 års gennemgang, koster dette 2.900,- incl. moms. pr. lejlighed.

Er der mindre end 20 lejligheder, koster det istedet 3.325 kr. incl. moms. pr. lejlighed.

Er man interesseret i at tag imod dette tilbud, kontakter man Rubina Butt fra BOLIUS på 70 23 63 13.

Man kan læse yderligere om en 5 års gennemgang her: http://www.bolius.dk/alt-om/byg-nyt-hus/artikel/1-aars-og-5-aarsgennemgang-eftersyn/

05-12-2013 - Storm
Politiet har varslet høj vandstand, og anbefaler alle der holder i p-kældre på Sluseholmen og omegn, og parkere deres biler på terræn istedet, da p-kældre kan blive oversvømmet.


18-10-2013 - Ang. varmt vand på Egholm
Der har ikke været varmt vand på Egholm denne dato om morgenen, fordi at HOFOR har haft problemer med der varmeforsynining. Det varmevand er på vej, og skulle være på øen igen snarest muligt - nøjagtig tidspunkt kan ikke oplyses af HOFOR.

07.06.2013 - Ang. vippedyr til gården
Det er nu bekræft at vippedyr bliver leveret til d. 19. juni 2013 som besluttet på generalforsamlingen. (Dato er opdateret fra d. 14 juni til d. 19 juni)

07.06.2013 - Ang. containere på Egholm
Vi er igang med at få lavet vores skraldesug i p-kælderen. Problemet er at det trække grundvand med ind, så Københavns Kommune har meddelt, at såfremt ENSTO ikke har fået det lavet senest mandag d. 10. juni 2013, må vi desværre lukke vores skraldesug ned, og aflevere vores køkkenaffald i de opstillede containere. Vi håber det når at blive lavet.

Varmt vand d. 22.02.2013
HOFOR som leverer fjernvarme til os, har haft brud på deres anlæg, hvorfor der mangler varmt vand på hele Egholm. HOFOR har lavet fejlen, og forventer at der ville være leveret varmt vand ud til alle sidst på dagen. Det er ikke E/F Egholms anlæg der har været fejl på.

Varme
Det er blevet koldere i vejret, og har du problemer med din varme, se vores guide under "Guides".

Arbejde i kælderen
ENSTO som har skraldesuge anlægget er igang med at udbedre nogle fejl/mangler på systemet i vores p-kælder, hvorfor der desværre vil kunne forekomme larm derfra i dagstimerne. Arbejdet starter d. 19 november og forventes færdigt d. 17 december. Skraldesuge anlægget kan benyttes som hidtil under arbejdet, så som beboer er der ingen hensyn at tag hertil.

Lys i opgangene
Vi er igang med at få lavet vores lys i opgangene så det ikke er tændt når det er lyst m.v. Der kan derfor over den næste periode være ureglmæssigheder i lamperne, og nogle vil/kan være slukket i perioder.

Der er fundet mange fejl, som er fejlmeldt til JM Danmark som skal vende retur, som E/F Egholm nu afventer. I mellemtiden har vi taget ca. hver anden lampe fra, da det vurderes at det er nok til at oplyse opgangene i sommer perioden og det halverer samtlige af vores omkostninger med strøm og med udskiftning af amaturer som udbrænder meget hurtigt, da styringen til dem er forkert.

Varmeaflæsning

Mener du at dine varmeaflæsning ikke er korrekt? Du kan selv tjekke op om Minol har aflæst korrekt, se på denne video for hvordan du gør dette: http://www.youtube.com/watch?v=zEjDiUKzBGE 

Er du i tvilv om din måler fungerer korrekt? Bedes du kontakte Minol direkte.